(+34) 973 44 52 78 info@gruprl.com

Serveis

Especialitzats en Dret de l'empresa

Els nostres serveis.

Constituït l’any 1.974, per Pompili Roiger Blanch i Francesc Xavier Liñan Solé. En l’actualitat ja hi treballen 9 professionals del dret de forma directa i més de 10 professionals d’altres àmbits de forma indirecta, per cobrir tots els camps legals del món empresarial. Hi ha una relació de col•laboració amb altres despatxos. Un grup de professionals capaç de cobrir una amplia gamma de serveis en l’àmbit jurídic – econòmic dels clients.

DRET ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Assessorament de contractes administratius, gestió d’expedients disciplinaris, recursos administratius, expropiacions forçoses. Accions legals vers les Administracions Públiques i assessorament de tota mena de qüestions de dret urbanístic.

DRET DE LA CIRCULACIÓ

Tramitació dels accidents de trànsit, reclamacions indemnitzatòries, reclamació de danys i perjudicis.

DRET CIVIL

Prestació de servei jurídic en contractació civil, propietat, drets reals, arrendaments, dret de família: tramitació de separacions, divorcis, nul•litat matrimonial, així com convenis matrimonials, reclamacions i impugnacions de paternitat i accions de filiació. Reclamació del dret d’aliments entre Adopcions altres formes de protecció de menors. Tramitacions d’incapacitat, emancipació, tutela i curatela, les relacions de veïnatge. Redacció contractes d’arrendaments tan rústics com urbans.

DRET CONCURSAL

Assessorament i actuació jurídica en el concurs de creditors. Defensa jurídica de creditors. Participació en comissions de control i liquidació. Prestació del servei de Administradors concursals.

DRET FISCAL

Assessorament fiscal a societats i persones físiques. Assessorament i servei Jurídic en els procediments relacionats amb la Hisenda Pública. Estudi confecció i presentació de declaracions dels diferents impostos personals i societaris. Procediment administratiu i contenciós administratiu relacionats amb els assumptes fiscals.

DRET IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

Assessorament i contractes relatius a tot tipus de transacció immobiliaria (compravenda, permuta etc…) propietat horitzontal; arrendaments; processos urbanístics; promocions immobiliàries, prestant assessorament i assistència tant a empreses promotores, constructores o intermediàries, com als particulars que puguin intervenir en tals actuacions.
Contractació relacionada amb la construcció i promoció: contractes d’obra, assistència tècnica Serveis Jurídic sobre la responsabilitat desenal dels promotors, arquitectes i aparelladors. Verificació de les càrregues de les finques.

DRET LABORAL

Assessorament i defensa de tota mena de assumptes relacionats amb el Dret Laboral i la Seguretat Social. Gestions i actuacions tan judicials com administratives envers als acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat laborals, convenis col·lectius, conflictes, expedients de regulació d’ocupació.
Actuacions relatives a la Inspecció de Treball. Tota mena de gestions i actuacions tant administratives com judicials envers les matèries de pensions, d’incapacitat, jubilacions, viudetats, etc. Tant davant del INSS, ICASS, i MUTUES PATRONALS.

ASSESSORAMENT INTEGRAL DE SOCIETATS MERCANTILS (DRET MERCANTIL I SOCIETARI)

Disseny de l’estructura societària de l’empresa. Constitució de societats; actuacions derivades del desenvolupament normal o extraordinari de la societat en qüestió; dissolució i liquidació de societats; fusions; adquisicions; escissions; etc. Redacció de contractes mercantils en general.

 

Assessorament mercantil. Direcció i actuació en les juntes generals. Verificació de la situació mercantil de les companyies. Reclamació d’impagaments. Relacions jurídiques amb l’administració. Assessorament de tota mena de contractacions mercantils.

DRET PENAL

Assesorament, defensa i reclamacions de tot tipus en l’àmbit penal.

DRET DE SUCCESSIONS I HERÈNCIES

Assessorament i tramitació per l’acceptació o renúncia d’herències, llegats etc…Obertura de Judicis amb intestao, tramitació de les declaracions d’herència.

FUNDACIONS I MECENATGE

Assesorament jurídic en la constitució i Activitats dels Patrons.

MEDIACIÓ FAMILIAR

Assistència d’un mediador per tal de resoldre tot tipus de conflictes d’àmbit familiar facilitant a les parts l’obtenció d’un acord satisfactori per ambdues.

RESPONSABILITAT CIVIL / ACCIDENTS

Reclamacions de danys i perjudicis per responsabilitat civil qualsevol tipus d’accident davant les empreses asseguradores.

ALTRES

Per a altres especialitats tramitació dels drets de la propietat intel•lectual i industrial, assessorament i tramitació global de permisos de treball per compte propi i aliè de residencia, renovacions, reagrupacions familiars, així com la tramitació de la Nacionalitat, aquest despatx te convenis de col•laboració amb altres despatxos especialitzats per actuar i per assessorar en qualsevol assumpte que es presenti.

Assessorament de forma permanent i íntegra el món empresarial